Algemene voorwaarden

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met Mise en Place BE BV, voor zover een en ander betrekking heeft op het projectmatig ter beschikking stellen van personeel aan hun opdrachtgevers en voor zover partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn afgeweken.
Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig, indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
Eventuele andere inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen partijen. In elk geval komt aan de verwijzing aan andere inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de hand is gewezen.
Deze algemene voorwaarden vervangen de eerdere versies van de algemene verkoopsvoorwaarden van Mise en Place BE BV.

Definities

 • Opdrachtgever/relatie: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die personeel wenst in te lenen bij Mise en Place BE BV op basis van een (project-) opdracht.
 • Opdrachtnemer: Mise en Place BE BV die de opdracht van Opdrachtgever aanvaardt. Mise en Place BE BV werkt met verschillende specialismen, te weten Mise en Place service en kitchen, welke nader worden toegelicht in dit artikel.
 • Projectmedewerker: Uitzendkracht, juridisch in dienst van Mise en Place BE BV op basis van een arbeidsovereenkomst, waarop PC 322 van toepassing is en die feitelijk arbeid verricht bij en onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.
 • Project: Een evenement, feest, congres, opening, banqueting, partij, receptie, kookworkshop, training en/of aanverwante activiteit, welke door Opdrachtgever wordt uitgevoerd en waarvoor Opdrachtgever flexibel personeel wenst in te lenen bij Opdrachtnemer.
 • Projectmanager: Een projectmedewerker van Mise en Place die als zodanig is benoemd en als aanspreekpersoon fungeert tijdens de uitvoering van een project.
 • Uitvraag: De aanvraag voor medewerkers voor een project. De uitvraag bevat in ieder geval de datum, de duur en de locatie van het project, alsmede het aantal benodigde medewerkers en de vereiste vakkennis van de medewerkers.
 • Online urenregistratie: De werkuren die via een door Mise en Place gefaciliteerd online platform worden geregistreerd, hetzij door de projectmedewerker, hetzij door de opdrachtgever, zijn voor beide partijen raadpleegbaar. 24 Uur na het afronden van het project gelden de geregistreerde en gecontroleerde uren als basis voor de facturatie en zijn hierna onbetwistbaar tegenover de opdrachtgever.
 • Relatiekaart: Een individuele opgave van de algemene gegevens van en de afspraken met de Opdrachtgever, zoals contactpersonen, tarieven, leveringscondities, betalingstermijnen, e.d., welke door een tekenbevoegde functionaris zijn ondertekend en voor zover deze gegevens en afspraken niet zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
 • Mise en Place: Het label van opdrachtnemer dat zich heeft gespecialiseerd in bedienings-, keuken- en evenementen medewerkers.
 • Het Systeem: De door de opdrachtnemer ontwikkelde app ondersteund door crewplanner software. Die door alle partijen gebruikt kan worden ten behoeve van onder andere urenregistratie, opvolgen van het project, opvolging van facturen, plaatsen van een uitvraag e.d.
 • Urenstaat: Een door Mise en Place aan de opdrachtgever verstrekt formulier waarop de opdrachtgever het werkelijke totale aantal gewerkte uren (na aftrek van overeengekomen pauze) van de medewerker(s) tijdens een project vermeldt en voor akkoord dient te tekenen.

Tarieven

 1. Het overeengekomen tarief wordt vermeerderd met de toepasselijke BTW.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om minimaal eenmaal per jaar de uurtarieven van haar Projectmedewerkers te verhogen. Verhogingen van de uurtarieven worden te allen tijde vooraf schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt, ook indien de overeenkomst stilzwijgend is verlengd.
 3. Van toepassing zijnde toeslagen zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Als basis voor deze toeslagen gelden de bepalingen zoals deze zijn omschreven in de toepasselijke wet- en regelgeving met inbegrip van de cao zoals is gesloten in het bevoegde paritair comité bij Opdrachtgever.

Totstandkoming van een project

 1. Opdrachtgever zal de uitvraag voor een project bij Opdrachtnemer schriftelijk, per e-mail of via het systeem plaatsen, waarna Opdrachtnemer binnen 48 uur de ontvangst van de uitvraag zal bevestigen en zal aangeven of de uitvraag aangenomen zal kunnen worden.
 2. Indien een nieuwe uitvraag via mail, telefonisch of via het systeem wordt aangevraagd door de Opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van het project wordt aangevraagd zullen Partijen in overleg treden betreffende de aanname van de uitvraag.
 3. Indien de uitvraag van het project wordt gedaan binnen 36 uur voor aanvang van het project, is Opdrachtnemer gerechtigd een “last-minute tarief” in rekening te brengen. Dit tarief bestaat uit het geldende uurtarief verhoogd met € 2,50. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd om alle reistijd en –kosten in rekening te brengen.
 4. Indien Opdrachtgever het aantal uitgevraagde Projectmedewerkers, dan wel de duur van het project, wenst te wijzigen, wordt dit in overleg met de Opdrachtnemer gedaan.
 5. Voor elk project binnen de gemeentegrenzen van de voor Opdrachtgever beherende vestiging, worden minimaal vier uren per Projectmedewerker bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, ook al duurt het project korter, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Voor elk project buiten de gemeentegrenzen van de voor Opdrachtgever beherende vestiging, worden minimaal vier uren per Projectmedewerker bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, ook al duurt het project korter, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

Annulering van een project

 1. Indien Opdrachtgever een uitgevraagd project geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dient dit schriftelijk bij Opdrachtnemer gemeld te worden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Opdrachtnemer.
 2. Indien de Opdrachtgever een uitgevraagd en bevestigd project geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd voor de door Opdrachtnemer gemaakte kosten. De vergoeding wordt gebaseerd op het aantal uitgevraagde projectmedewerkers en wordt minimaal vastgesteld op de volgende forfaitaire bedragen:
  - Bij een uitvraag van 10 personen of meer en annulering minder dan 48 uren (2 etmalen) voor de geplande aanvang van het project: € 1.500,-.
  - Bij een uitvraag minder dan 10 personen en annulering minder dan 48 uren (2 etmalen) voor de geplande aanvang van het project: € 750,-.
 3. Vorenstaande laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever, indien deze hoger is dan genoemde forfaitaire bedragen.

Wijze van facturering bij online urenregistratie

 1. De facturen van Opdrachtnemer worden opgemaakt aan de hand van de door de Opdrachtgever en/of Projectmedewerker(s) ingevulde Online urenregistratie in het Systeem.
 2. De Opdrachtgever heeft tot 24u na het afsluiten van het project om de Online Urenregistratie te betwisten, betwisting dient schriftelijk te worden aangegeven aan de Opdrachtnemer. Hierna kunnen er geen wijziging meer worden aangebracht en wordt de Online Urenregistratie als goedgekeurd geacht.
 3. Indien er verschillen zijn in de online urenregistratie van de opdrachtnemer en de urenregistratie van de opdrachtgever, geldt de online urenregistratie van de opdrachtnemer als de juiste en rechtsgeldige, onder voorbehoud van het correct functioneren van het systeem en de online urenregistratie. Indien de Opdrachtnemer niet kan uitsluiten dat zowel Het Systeem als de Online Urenregistratie niet naar behoren functioneerde, gelden de geregistreerde uren van de opdrachtgever als de juiste en rechtsgeldige, onder voorbehoude dat de door de opdrachtgever geregistreerde uren niet meer dan 75% van de initiële Uitvraag afwijken. Echter verbinden zowel de opdrachtgever als de projectmedewerker zich ertoe het niet functioneren van het systeem meteen te melden aan de opdrachtnemer.
 4. Indien beide partijen voor aanvang van het Project schriftelijk overeenkomen om de Online Urenregistratie te vervangen door een Urenstaat dan wordt artikel 6 als niet toepasbaar geacht en vervangen door artikel 7.

Wijze van facturering bij schriftelijke overeenkomst

 1. De facturen van Opdrachtnemer worden opgemaakt aan de hand van de door de Opdrachtgever en de Projectmedewerker(s) ondertekende urenstaten.
 2. Zodra de Opdrachtgever de urenstaat voor akkoord heeft ondertekend, dan wel op een andere manier akkoord heeft gegeven, kan er geen wijziging meer worden aangebracht.
 3. De Opdrachtgever is verplicht onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na afloop van het project, de urenstaat aan Opdrachtnemer te doen toekomen.
 4. Indien er verschillen in de urenstaten zijn ontstaan, geldt het exemplaar van de Opdrachtgever, indien deze is ondertekend en binnen 24 uur na afloop van het project door Opdrachtnemer is ontvangen, als de juiste en rechtsgeldige. Indien de Opdrachtgever de urenstaat niet heeft ondertekend of deze later dan 24 uur na afloop van het project door Opdrachtnemer is ontvangen, geldt de urenstaat zoals deze door de Projectmedewerkers is ingeleverd. Dit lid is enkel van toepassing indien er werd voldaan aan lid 4 van dit artikel.
 5. Indien de Opdrachtgever zich niet, of niet volledig, aan de bepalingen van artikel 6. houdt heeft opdrachtnemer het recht de factuur eenzijdig op te maken aan de hand van de uitvraag, het aantal uitgevraagde Projectmedewerkers en de daarbij behorende uren, die worden vastgesteld op aangeven van de projectmanager- en medewerkers.
 6. Facturen worden digitaal door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt.
 7. Dit artikel is enkel toepasbaar als en slechts als artikel 6 niet van toepassing is.

Betalingen

 1. Alle facturen van Opdrachtnemer dienen zonder opschorting, korting of verrekening te worden voldaan, hetzij door middel van domiciliëring, hetzij door middel van overschrijving door Opdrachtgever van het op de factuur vermelde bedrag op een door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
 2. Indien een betaling per domiciliëring is overeengekomen, dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat uiterlijk één dag voor aanvang van het eerste project een getekende SEPA-machtiging in het bezit is van Opdrachtnemer. Tevens dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de bankrekening is ten tijde van de incasso.
 3. Indien een betaling per handmatige overschrijving is overeengekomen, dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat het betreffende factuurbedrag binnen de afgesproken betalingstermijn is overgemaakt op de bankrekening van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen tot 100% van het begrote bedrag van het betreffende project, wat voor aanvang van het project betaald moet zijn.
 5. Uitsluitend de conform lid 1 verrichte betaling aan Opdrachtnemer, dan wel aan een rechtspersoon die door Opdrachtnemer tot incassering is gemachtigd, werkt bevrijdend voor Opdrachtgever. Het door de Opdrachtgever rechtstreeks betalen, dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers, is niet toegestaan en levert derhalve geen grond op voor enige schuldvermindering of verrekening.
 6. Indien een betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn door Opdrachtnemer is ontvangen, is Opdrachtgever na het verstrijken van die termijnen en zonder ingebrekestelling of aanmaning over het openstaande bedrag een interest van 1% per kalendermaand verschuldigd. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. Bovendien zal van rechtswege bij niet-betaling binnen een maand na vervaldag, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,-.
 7. De in het bezit van Opdrachtgever zijnde digitale factuur voldoet aan de wettelijke vereisten en geldt als volledig bewijs ten behoeve van de diverse (administratiefrechtelijke) instanties en als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de interest en van de dag waarop de renteberekening aanvangt.
 8. Opdrachtnemer heeft, in het geval van een betalingsachterstand, het recht om nieuwe projecten te weigeren, dan wel reeds uitgevraagde en bevestigde projecten kosteloos te annuleren, zonder enige schadeloosstelling aan Opdrachtgever.
 9. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Opdrachtnemer is gerechtigd haar opeisbare vordering(en) op Opdrachtgever te verrekenen met schulden van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 11. In geval de afgesproken betalingstermijnen zijn overschreden, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om, los van de maatregelen zoals hiervoor genoemd, bij nieuwe uitvragen de uurtarieven te verhogen en/of een voorschot van 100% te vragen.

Kickbackregeling

 1. Indien een kickback- dan wel bonusregeling is overeengekomen, wordt deze toegekend onder de voorwaarden genoemd in dit artikel.
 2. De regeling is niet overdraagbaar aan derden, noch kan deze worden verpand of anderszins tot zekerheid dienen.
 3. De regeling vervalt op het moment van het in surseance van betaling verkeren van Opdrachtgever, dan wel dat Opdrachtgever faillissement heeft aangevraagd dan wel verkregen; indien Opdrachtgever – al dan niet vrijwillig – tot liquidatie van zaken is overgegaan, dan wel dat Opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen dreigt te verliezen c.q. heeft verloren.
 4. De regeling zal in de eerste maand opvolgend op het kalenderjaar worden uitgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. De regeling zal alleen worden uitgekeerd als alle betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op de periode waarop de regeling van toepassing zou zijn, door Opdrachtgever voor honderd procent zijn nagekomen.
 6. De regeling zal tevens alleen worden uitgekeerd als alle (eventuele) betalingsverplichtingen van Opdrachtgever aan met Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen voor honderd procent zijn nagekomen.
 7. Een regeling wordt niet naar rato uitgekeerd.

Klachten

 1. Klachten ter zake van de door Opdrachtnemer uitgevoerde projecten, dan wel de door Opdrachtnemer opgemaakte facturen, dienen binnen 48 uur na de verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij Opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden. Klachten die na deze termijn zijn ingediend, worden als te laat ingediend beschouwd en zullen derhalve niet in behandeling genomen.
 2. Een ingediende klacht kent geen opschortende werking en kan derhalve niet leiden tot een opschorting van een bestaande betalingsverplichting.

Selectie van de Projectmedewerker(s)

 1. Bij de selectie van de medewerker(s) neemt Opdrachtnemer de uiterste zorgvuldigheid in acht. Opdrachtnemer is geheel vrij in de keuze van haar Projectmedewerker(s) en zal overeenkomstig geldende wetgeving kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen. Bijgevolg is het voor Opdrachtgever enkel toegelaten functierelevante criteria te formuleren in zijn Uitvraag.
 2. Opdrachtnemer ziet erop toe dat alle Projectmedewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan de medewerkers in de gastvrijheidsbranche.
 3. Opdrachtgever is ertoe gehouden vóór of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of de Projectmedewerkers aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

Kleding, verzorging van en omgang met Projectmanager(s)

 1. De Projectmedewerkers dragen allen uniforme kleding. Deze houdt in:
  - Mannelijke bedieningsmedewerker: zwarte broek, zwarte gilet, wit of zwart overhemd, zwarte das, zwarte sokken en zwarte schoenen.
  - Vrouwelijke bedieningsmedewerker: zwarte broek, zwarte gilet, wit of zwart overhemd, das, zwarte panty en zwarte platte schoenen.
  - Keukenmedewerker: Effen witte koksbuis, sloof/schort, standaard koksbroek en correct keukenschoeisel.
 2. Indien Opdrachtgever andere kleding wenselijk acht, dient zij dit bij de uitvraag duidelijk te maken. Opdrachtgever dient deze andere, afwijkende kleding kosteloos ter beschikking te stellen aan de Projectmedewerkers. Indien de Projectmedewerkers andere kleding dienen te dragen, is dat alleen toegestaan wanneer het dragen van die kleding niet in strijd is met de openbare orde, goede zeden en de gebruikelijke normen. Bovendien dient de kleding te voldoen aan de redelijkerwijs te stellen veiligheidseisen, zoals brandwerendheid
 3. Opdrachtgever dient ten behoeve van de Projectmedewerker(s) een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen waarin de medewerker(s) zich kunnen omkleden en zij hun eigen kleding achter kunnen laten zonder het risico van diefstal of beschadiging.
 4. Opdrachtgever zal naar redelijkheid de Projectmedewerkers kosteloos voorzien van alcoholvrije dranken, en, indien het project valt binnen de tijden waarop gebruikelijk maaltijden worden genuttigd, de medewerkers kosteloos voorzien van maaltijden.

Vervoer en reistijdvergoeding

 1. Het vervoer van Projectmedewerkers van en naar de locatie van het project wordt, georganiseerd door Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De vervoerskosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De reistijdvergoeding van de leverende vestiging van Opdrachtnemer wordt per Projectmedewerker gefactureerd aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever niet kan voorzien in gratis parkeerruimte voor de voertuigen waarmee de Projectmedewerkers naar de locatie komen, komen de parkeerkosten voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor correcte, tijdige afdracht van (wettelijk) verplichte en verschuldigde bedrijfsvoorheffing en premies voor haar medewerkers. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever dienaangaande voor aanspraken van de Federale Overheidsdienst Financiën of uitvoeringsinstellingen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Opdrachtgever of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, dan wel worden veroorzaakt door Projectmedewerkers, aan (zaken van) derden of aan Opdrachtgever, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Opdrachtgever wordt geadviseerd zijn BA-verzekering in vorenbedoelde zin uit te breiden. Immers, Opdrachtgever is op grond van artikel 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor deze schade.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Projectmedewerkers lijden op gelijke wijze als een werkgever in België aansprakelijk is voor schade aan een bij hem in dienst zijnde werknemer. Opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze aanspraken te verzekeren.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele vorderingen van Projectmedewerkers, dan wel derden, tot vergoeding van schade geleden uit hoofde van het bepaalde in leden 2 en 3 van dit artikel.
 5. Opdrachtgever zal geen Projectmedewerkers van Opdrachtnemer zonder medeweten of uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer arbeid laten verrichten buiten België. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle mogelijke vorderingen, boetes en nabetalingen die tot stand komen door of voortvloeien uit het tewerkstellen van Projectmedewerkers buiten België. Hierbij inbegrepen maar niet uitsluitend zijn vorderingen, boetes of nabetalingen wegens het niet voldoen aan de plaatselijke formaliteiten met betrekking tot het melden van buitenlandse werknemers. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige kosten die zijn ontstaan als gevolg van grensoverschrijdende arbeid, tenzij de werkzaamheden plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer richting Opdrachtgever.
 6. Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst, dan wel algemene voorwaarden, is bepaald, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de overeengekomen prestatie betaalde vergoeding (exclusief BTW). Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Opdrachtnemer zou zijn tekortgeschoten en zal nimmer hoger zijn dan het bedrag wat uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Geringe afwijkingen in de prestatie geven geen recht op compensatie.
 7. Opdrachtgever verklaart, tijdens de duur van de tewerkstelling van de Projectmedewerkers, in te staan voor de toepassing van de bepalingen van wetgeving inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat Opdrachtgever de Projectmedewerkers op dezelfde voet dient te behandelen als zijn vast personeel, onder meer voor wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagswerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk, enz. Indien aan Opdrachtnemer uit hoofde van overtreding van de regels van één van deze wetten en/of regeling een boete wordt opgelegd, is Opdrachtnemer bevoegd deze boete door te berekenen aan Opdrachtgever.

Informatieplicht Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verbindt zich ertoe bij aanvang en tijdens de duur van de overeenkomst alle noodzakelijke informatie en elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan Opdrachtnemer. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde bij de volgende informatie:
  - Adresgegevens;
  - Bankgegevens;
  - Inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen;
  - Naam en nummer van zijn paritair comité;
  - Motief om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een vakbondsafvaardiging;
  - Loonvoorwaarden vast personeel bij Opdrachtgever;
  - De activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
  - Mogelijke situaties van staking of lockout;
  - Een eventueel arbeidsongeval;
  - De werking van dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor aanvang van de terbeschikkingstelling van de Projectmedewerker;
  - Laattijdige aanwezigheid of afwezigheid van de Projectmedewerkers;
 2. Eventuele schade voortvloeiende uit het niet voldoen aan het vorige lid zal voor rekening van Opdrachtgever komen.
 3. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben Projectmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten, als een medewerker in vaste dienst bij Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer voorafgaand aan de eerste uitvraag te informeren omtrent de loonvoorwaarden die wordt toegepast. Indien er iets wijzigt in de loonvoorwaarden bij Opdrachtgever, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Eventuele schade door het niet (correct) doorgeven van deze informatie zal voor rekening van Opdrachtgever komen.

Zorgplicht werkgever

 1. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer en haar Projectmedewerkers verplicht de ruimtes, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de Projectmedewerkers laat werken, dusdanig in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het werk zodanige aanwijzingen te verstrekken, dat de Projectmedewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd zijn, als redelijkerwijs in de aard van het werk kan worden gevorderd.
 2. De Projectmedewerker geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers werkzaam bij Opdrachtgever voor wat betreft arbeidsveiligheid en -hygiëne.
 3. De Projectmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche met een beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 15 december 2010 dient Opdrachtgever, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de Projectmedewerker, aan Opdrachtnemer over te maken.
 4. Opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in gebruiksklare staat ervan, voor zover de betreffende onderdelen niet toebehoren aan het kledingpakket van Opdrachtnemer.
 5. In geval van een arbeidsongeval van een Projectmedewerker zal Opdrachtgever, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Opdrachtnemer verwittigen en alle noodzakelijke informatie verschaffen voor het opmaken van een ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan Opdrachtgever rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.
 6. Bij een ernstig arbeidsongeval zal Opdrachtgever het omstandig verslag opmaken en instaan voor de bijbehorende kosten. Opdrachtnemer zal de nodige inlichtingen ter beschikking stellen en, indien nodig, meewerken aan het onderzoek.

Ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever:
  - niet kredietwaardig wordt geacht door Opdrachtnemer; en/of
  - indien Opdrachtgever een of meerdere van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
 2. Partijen zijn voorts gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  - de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  - het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;
  - de andere Partij in gerechtelijke reorganisatie verkeert;
  - er gerechtelijke reorganisatie voor de andere Partij is aangevraagd;
  - de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;
  - de andere Partij zijn onderneming staakt;
  - op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd; of indien de andere Partij iets doet of nalaat waardoor de goede naam en/of de rechtmatige belangen van de eerste Partij in ernstige mate worden geschaad, zodanig dat niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voortgezet.
 3. Indien één of meer gevallen, zoals genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, zich voordoen, zijn alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft onmiddellijk en onvoorwaardelijk opeisbaar.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van één of meer verplichtingen uit deze Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: natuurrampen; oorlogen; pandemieën; een niet-toerekenbare tekortkoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of toeleveranciers; het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van voorzieningen, hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve van Opdrachtgever, waarbij de oorzaak buiten de macht van Opdrachtnemer ligt; alsmede iedere andere situatie waarop Opdrachtnemer geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht, zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

Persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer respecteert de privacy van Opdrachtgever en Projectmedewerkers en draagt er zorg voor dat hun persoonlijke informatie altijd zorgvuldig wordt behandeld. Vanzelfsprekend houdt Opdrachtnemer zich aan de wettelijke eisen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitvoeringswet AVG. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Opdrachtnemer voor het in overeenstemming met deze wet verwerken van de persoonsgegevens van Opdrachtgever.
 2. Bij de inschrijving van een Projectmedewerker neemt Opdrachtnemer de gegevens op in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer. Het gaat hierbij om gegevens die Opdrachtnemer verplicht moet opgeven om werkzaamheden ten behoeve van zichzelf en/of Opdrachtgever te kunnen verrichten, zoals voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, (mobiel) telefoonnummer, Rijksregisternummer.
 3. Partijen spreken af dat de individuele gegevens van Projectmedewerkers niet worden bekendgemaakt of doorverkocht aan derden.
 4. De infrastructuur en computerprogramma’s waarvan Opdrachtnemer zich bedient, zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden, redelijkerwijs, geen informatie kunnen verkrijgen over de gebruikers, zoals Projectmedewerkers en (contactpersonen van) Opdrachtgever.

Rechtstreeks arbeidsverhouding

 1. Indien Opdrachtgever, voor het einde van een periode van minimum 125 voltijds gewerkte RSZ-dagen, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, een arbeidsverhouding aangaat met Projectmedewerker, van om het even welke aard (bijv. interimcontract via een ander uitzendbedrijf, contract als zelfstandige, contract van bepaalde of onbepaalde tijd, opleidingsovereenkomst, etc.) voor dezelfde of een andere functie, moet Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, bij wijze van forfaitaire vergoeding voor de geleden schade, een bedrag betalen dat gelijk is aan 20 % van het bruto jaarloon van de betrokken Projectmedewerker (het laatst geldende maandloon x 13,92).
 2. Dit bedrag is forfaitair en komt overeen met de schade geleden door Opdrachtnemer, rekening houdend met de kosten die Opdrachtgever zou moeten besteden aan de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties, en met de gederfde winst voor Opdrachtnemer, en dit ongeacht het recht dat Opdrachtnemer zich voorbehoudt om te bewijzen dat de geleden schade hoger is dan de voornoemde schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de Projectmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met Opdrachtgever aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de Projectmedewerker nog geen 125 voltijds gewerkte RSZ-dagen verstreken zijn. Opdrachtgever verbindt zich ertoe Opdrachtnemer vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de Projectmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan.

Diverse bepalingen

 1. De inhoud van de Overeenkomst, alsmede deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, bepaalt de rechtsverhouding tussen Partijen en komt in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
 2. Indien enig beding uit deze voorwaarden vernietigd wordt, blijven de overige bedingen in deze verkoopsvoorwaarden volledig van kracht. In dat geval worden partijen geacht in overleg te treden teneinde een vernietigd beding te converteren in een geldig beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het vernietigd beding in acht dient te worden genomen.
 3. Partijen zullen het bestaan, de aard en inhoud van de Overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder gezamenlijke schriftelijke toestemming. In geval van overtreding van het in de vorige volzin bepaalde verbeurt de openbaarmakende Partij een boete van € 5.000 per gebeurtenis, welke boete direct opeisbaar is. Partijen behouden het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij elkaar.
 4. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd met voorafgaande schriftelijke instemming van Partijen.
 5. De (eventuele) bijlagen bij de Overeenkomst vormen een onderdeel van deze Overeenkomst en zijn hiermee onlosmakelijk verbonden.
 6. Aan handmatig bijgeschreven opmerkingen bij de artikelen van de Overeenkomst komt geen betekenis toe.
 7. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Opdrachtnemer wordt verricht, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 3. In geval van een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitende de Belgische rechter bevoegd en wel de rechter die jurisdictie heeft over de vestigingsplaats van de contracterende vestiging van Opdrachtnemer.

Op de hoogte blijven van de laatste Mise en Place nieuwtjes?

Blijf op de hoogte